Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis juhtidele ja edasijõudnutele

Outlook_logo

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi
Investeering: 205 € + käibemaks 20%

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Oluline on teada koostöögrupi tavasid, luues ühiseid hoiakuid ja väärtusi, säästes ka teiste ajakasutust.

Edasijõudnutele kolm koolitust ühes:

 • ajajuhtimise teoreetilised teadmised (metoodikad ja head mõttemallid)
 • MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
 • praktiline kogemus enda töökorralduse ja koostöö arendamiseks (fookus: koostöö efektiivsus)

Avatud koolitused toimuvad juhtimis- ja arvutikoolitusena arvutiklassis MS Outlook baasil.

Sisekoolitused (7-10 ak. tundi) toimuvad mobiilse sülearvutiklassiga (või töötajate sülearvutitega) ettevõtte infosüsteemis, koos e-koostöö hea tava juurutamisega. Ühiste kokkulepete puudumisel loovad töötajad ise oma süsteemi (parema äranägemise järgi), mis sageli ei sobi koostöö tavadega.

Sihtrühm:

 • Juhid, projektijuhid jt. juhid, kes peavad efektiivselt juhtima koostööd, planeerima enda ja oma meeskonna ajakasutust, tööülesandeid, turvaliselt kasutama kaugtöö võimalusi ja mobiilseid lahendusi
 • Personalijuhid, kvaliteedijuhid, büroojuhid, kes vastutavad ettevõtte e-koostöö, hea tava, kvaliteedi, asjaajamise korra eest
 • Sekretärid, juhiabid, asjaajajad, kes vastutavad suure osa asutuse e-asjaajamise eest
 • MS Outlooki igapäevased kasutajad, kes tunnevad, et aja- ja tööülesannete haldus võtavad palju aega, delegeerimiseks ja prioriteetide seadmiseks ei ole alati töötavat mudelit
 • IT tugiisikud, kes peavad igapäevaselt abistama kasutajaid
 • Töötajad, kes hakkavad kasutama MS Outlooki ettevõtte grupitöölahendust (MS Exchange) või lähevad üle uuele tarkvaraversioonile 

Eesmärgid:

 • töötada välja ja juurutada ettevõtte e-töökorralduse „Hea tava“ ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamisel, e-kirjade, kalendri, tööülesannete ja kontaktide halduse põhimõtted
 • saada selgeks ajajuhtimise mõttemudelid ja töötavad praktilised koostöölahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite, MS Exchange serverlahenduse ning mobiilse töö võimalustega, muuta tööprotsessid ja infovahetus efektiivsemaks
 • saada teadmised ja oskused, mis aitavad säästa oluliselt aega e-kirjade töötlemisel, organiseerimisel, automatiseerimisel ja infootsingul (e-kirjade kaustasüsteem, reeglid, järeltegevused, prioriteedid, kategooriad, automatiseerimine, tööd kiirendavad nipid)
 • arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust MS Outlookis (järeltegevused, tööde delegeerimine ja jälgimine, ühiskalendrid, koosolekud ja kohtumised, prioriteedid)

Eelteadmised:

 • MS Outlooki igapäevane kasutamine ja/või MS Outlooki baastaseme koolituse läbimine
 • hea arvutikasutamise oskus (Windows, e-post, tekstitöötlus, failihaldus)
 • abiks on ajajuhtimise teadmised ning praktiline kogemus e-posti, kalendri ja tööülesannete elektroonsel haldamisel

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

Sissejuhatus

 • -ajajuhtimine – tegevuste planeerimine ajas. Ajajuhtimise, e-koostöö korraldamise ja infotöötluse mõttemudelid
 • -outlooki kasutajavaate seaded – kuidas on mugavam töötada?
 • -koostöö korraldamine MS Outlooki serverlahendusega (Exchange) ja ilma
 • -kaugtöö ja mobiilse töö võimalused, serverlahendus (Exchange), meiliserveriga ühenduse loomine: WiFi, WebApp, VPN, Offline, mobiiliga sünkroniseerimine jt. tehnilised võimalused
 • -e-töökorralduse ja koostöö nn. „Hea tava“ ehk etikett
 • -aadressraamatu ideoloogia
 • -kontaktide haldus, oma leviloendid, probleemide ennetamine kontaktihalduses

Töö e-kirjadega (E-mail), e-posti korraldamine:

 • -e-posti korraldamise tavad, spetsiifilised seaded uue kirja või vastuskirja loomisel
 • -e-kirja standard, ametkiri, pealkiri, allkirjad, õigekiri, metainfo
 • -kaustasüsteem, personaalne ja ühine info, lemmikkaustad. Oma kaustasüsteemi korrastamine
 • -reeglite kasutamine, äraolekuteate (Out of office) seaded ja tava
 • -kuidas kasutada info otsingusüsteeme, otsingukaustu, luua detailset otsingut? Indekseerimine
 • -saabunud e-kirja töötlemine, reeglite kasutamine. Millised tegevused automatiseerida?
 • -e-kirja järeltegevused, prioriteedid, delegeerimine, tegemata tööde täitmise jälgimine
 • -turvalisus MS Outlookis. Rämpsposti reeglid. Kuidas märgata viirust?
 • -info saatmise-vastuvõtmise vead ja tehnilised probleemid
 • -e-kirja ja e-posti reguleerimise seaduslikud alused. E-kiri, kui juriidiline dokument, turunduskanal, organisatsiooni mainekujundaja

Ajaplaneering (Calendar):

 • -ajaplaani koostamise põhimõtted
 • -eesmärgi püstitamine, kuidas töötada efektiivsemalt?
 • -õiguste süsteem, oma kalendriinfo jagamine koostöögrupile
 • -enda aja planeerimine, korduvate sündmuste planeerimine ja korraldamine Outlookis
 • -kuidas vältida ajakonflikte MS Outlookis?
 • -kokkusaamiste korraldamine, koosolekute planeerimise tavad, korraldamise jälgimine serverlahendusega ja ilma (koostööpartner)
 • -MS Outlooki kalendri seaded

Tööülesanded (Tasks):

 • -enda tööülesannete planeerimine ajas
 • -töövälised tegevused, isiklik elu, selle planeerimine Outlookis
 • -e-kirja toomine tööülesannetesse
 • -millal kasutada järeltegevust (ToDo) ja millal tööülesannet (Task)
 • -tööülesannete vaated ja seaded Outlookis
 • -kaastöötajatele tööülesannete delegeerimise tavad ja delegeerimiste jälgimine Outlookis
 • -kuidas öelda „EI“ MS Outlookis ja arvutitöös?
 • -tööde prioriteedid ja realiseerimise võimalused MS Outlookis. Mis on just hetkel ja täna oluline?
 • -pakilised ja olulised tegevused – maatrikssüsteemi loomine MS Outlookis
 • -arvutitöö segajad ja ajaraiskajad, nendega toimetulek
 • -tööde grupeerimine, miks see on vajalik ja realiseerimise võimalused MS Outlookis
 • -kuidas planeerimiseks aega võita ja milline on hea plaan?

Kokkuvõte ja praktikum

 • -konsultatsioon - lahenduste leidmine tekkinud küsimustele ja Teie tööprotsesside optimeerimiseks

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab professionaalsel tasemel:

 • väärtustada aega, korraldada ajajuhtimist, enda ja töökaaslaste aega planeerida, seada eesmärke
 • kasutada ja jälgida e-töökorralduse head tava ja ühiseid koostööprotsesse
 • jälgida tööülesannete ja delegeerimiste täitmist
 • eristama pakilisi ja olulisi tegevusi, paremini planeerima tegevusi ajas
 • õigesti kasutada kontaktihaldust ja aadressraamatut
 • säästa aega infootsingul
 • tähtsustada grupitöö ja e-koostöö eeliseid

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn või ettevõttes kohapeal (sh. mobiilse sülearvutiklassiga)

Koolitaja: Arvo Saat

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba